Pinjaman KWSP FSA2 | Syarat, Cara Mohon, Jumlah Simpanan

Mulai daripada 7 April 2023 ini, para ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) yang memenuhi syarat akan dapat mengemukakan permohonan bagi inisiatif pembiayaan peribadi yang dikenali sebagai Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2) KWSP.

FSA2 adalah satu kemudahan yang bertujuan membantu para ahli KWSP untuk memohon pembiayaan peribadi dengan jumlah maksimum RM50,000 melalui permohonan awal Pengeluaran Bersyarat pada Usia 50 Tahun atau 55 Tahun.

Syarat Permohonan Pinjaman KWSP

syarat permohonan pinjaman kwsp

Kemudahan ini terbuka kepada semua ahli KWSP yang belum mencapai usia 55 tahun.

Walau bagaimanapun, permohonan yang dibuka mulai dari 7 April 2023 ini hanya melibatkan fasa pertama, yang khusus untuk ahli yang berusia 40 tahun ke atas.

Setiap ahli hanya diizinkan membuat satu permohonan sahaja, dan permohonan tersebut tidak dapat dibatalkan selepas mendapat kelulusan.

KWSP menjelaskan bahawa jika terdapat lebih dari satu permohonan daripada seorang ahli.

Pihak mereka akan menyetujui permohonan awal Pengeluaran Bersyarat pada Usia 50 Tahun atau 55 Tahun yang pertama diterima daripada ahli tersebut.

Simpanan Minimum KWSP FSA2

simpanan minimum kwsp fsa2

Ahli juga dikehendaki mempunyai jumlah simpanan minimum sebanyak RM3,000 dalam Akaun 2 KWSP dan jumlah maksimum yang boleh dikeluarkan dengan syarat ialah RM50,000.

Permohonan ini akan dibuka dalam jangka masa setahun selepas tarikh pelaksanaan (7 April bagi fasa satu).

Selain itu, para pemohon juga perlu mematuhi terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh institusi perbankan.

Menurut KWSP, ahli juga diwajibkan menjalani Penilaian Kesedaran Kewangan dengan institusi perbankan sebelum membuat keputusan untuk mendapatkan pembiayaan peribadi.

Semasa tempoh pembiayaan tersebut, ahli boleh mendapatkan perundingan tambahan melalui perkhidmatan Pegawai Khidmat Nasihat Persaraan (RAS) KWSP, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK), atau perunding kewangan dari bank, jika diperlukan.

Walaupun pemohon telah memenuhi kriteria awal, terdapat risiko bahawa permohonannya mungkin ditolak.

Ini kerana pembiayaan peribadinya mungkin tidak mendapat kelulusan daripada institusi perbankan disebabkan tidak memenuhi terma dan syarat yang telah ditetapkan.

Atau baki simpanan dalam Akaun 2 kurang daripada jumlah pembiayaan peribadi dengan institusi perbankan.

Hingga 30 Mac 2023, hanya dua institusi perbankan yang terlibat dalam FSA2, iaitu MBSB Bank dan Bank Simpanan Nasional (BSN).

Cara Memohon Pinjaman KWSP

cara memohon pinjaman kwsp

Para ahli KWSP perlu mengemukakan permohonan secara atas talian melalui institusi perbankan yang terlibat. Terdapat tiga langkah utama yang perlu dijalankan, iaitu:

  • Melakukan pemeriksaan awal kelayakan dalam Akaun 2 KWSP melalui portal KWSP atau portal institusi perbankan yang terlibat.
  • Mengemukakan permohonan pembiayaan peribadi melalui portal institusi perbankan mengikut syarat dan terma yang telah disetujui bersama institusi tersebut.
  • Mengemukakan permohonan awal untuk Pengeluaran Bersyarat pada Usia 50 Tahun atau 55 Tahun kepada KWSP melalui portal institusi perbankan berdasarkan jumlah pembiayaan peribadi yang telah mendapat kelulusan daripada institusi perbankan tersebut.

Jumlah kelayakan permohonan awal melalui Pengeluaran Bersyarat pada Usia 50 Tahun atau 55 Tahun adalah berdasarkan jumlah simpanan dalam Akaun 2 yang belum dipotong dengan sebarang jumlah pengeluaran yang masih belum mendapat kelulusan.

Ini termasuk pengeluaran untuk tujuan pendidikan, kesihatan, dan lain-lain. Berikut adalah contoh ilustrasi mengenai kelayakan pengeluaran:

UpinIpinMail
Baki simpanan Akaun 2RM70,000RM3,000RM7,500
Amaun permohonan pengeluaran pra-persaraan yang belum diluluskanRM10,000TiadaRM5,500
Amaun kelayakan awalRM50,000

Had maksimum pembiayaan adalah RM50,000.
RM3,000RM0

Tiada layak kerana tidak menepati syarat minimum amaun RM3,000.

Untuk menyemak jumlah penyimpanan dalam Akaun 2 KWSP sebelum memohon pembiayaan individu, ahli bisa memanfaatkan aplikasi smartphone i-Akaun atau Terminal Layanan Pribadi (SSP) di mana-mana cawangan KWSP.

Kemas Kini Maklumat KWSP

kemas kini maklumat kwsp

Bagi membuat permohonan Pengeluaran Bersyarat pada usia 50 atau 55 tahun, langkah pertama yang perlu diambil oleh ahli ialah mendaftar atau mengemas kini nombor telefon bimbit mereka.

Tujuan utama langkah ini adalah untuk membolehkan KWSP menghantar Kod Pemberikuasaan Transaksi (TAC) yang diperlukan bagi mengesahkan identiti ahli semasa melakukan transaksi.

Setelah langkah ini diselesaikan, ahli bolehlah melanjutkan permohonan Pengeluaran Bersyarat Umur 50 atau 55 tahun secara dalam talian.

Ini boleh dilakukan melalui portal institusi perbankan yang terlibat dalam program ini.

Selepas permohonan diajukan, ahli akan menerima notifikasi mengenai status permohonan pembiayaan peribadi daripada pihak institusi perbankan melalui pesanan SMS.

Selain itu, status awal permohonan Pengeluaran Bersyarat Umur 50 atau 55 tahun juga akan diberitahu oleh KWSP melalui Secured Inbox di i-Akaun mereka.

FAQ Pinjaman KWSP

Adakah semua individu layak untuk mengambil bahagian dalam Skim Caruman Pilihan Sendiri?

Skim Caruman Pilihan Sendiri adalah terbuka kepada individu yang merupakan warganegara Malaysia atau memiliki status Pemastautin Tetap dan telah berjaya mendaftar sebagai ahli KWSP.

Saya adalah seorang pekerja asing dengan izin kerja sah di Malaysia. Adakah saya berpeluang untuk menyertai Skim Caruman Pilihan Sendiri?

Tidak, peluang untuk menyertai Skim Caruman Pilihan Sendiri adalah terhad kepada warganegara Malaysia dan Pemastautin Tetap sahaja.

Bagaimanakah cara untuk melakukan pembayaran Caruman Pilihan Sendiri?

Individu yang memenuhi syarat boleh membuat pembayaran Caruman Pilihan Sendiri melalui saluran berikut:

– Aplikasi i-Akaun.
– Perbankan Internet.
– Ejen Bank yang Berdaftar.
– Kaunter Ejen Bank.
– Kaunter KWSP.
– Pasukan Mudah Alih (Mobile Team) / Pasukan Penyebaran Kecil (Mini Outreach Team).

Jika saya merupakan seorang pekerja dengan pendapatan tetap, adakah saya berhak untuk menyertai Skim Caruman Pilihan Sendiri?

Tentu, anda berhak menyertai.

Adakah saya mempunyai opsyen untuk meminta pengembalian bayaran Caruman Pilihan Sendiri yang telah saya bayar kepada KWSP?

Sayangnya, tidak ada opsyen untuk meminta pengembalian bayaran Caruman Pilihan Sendiri yang telah diserahkan kepada KWSP.

Semua bayaran ini dianggap sah dan tidak boleh ditarik balik.

Oleh itu, penting bagi ahli untuk memastikan bahawa bayaran dilakukan secara berkala sebelum melaksanakan sebarang transaksi yang berkaitan.

Adakah saya dibenarkan untuk membuat bayaran yang melebihi had maksimum yang ditetapkan?

Tidak, bayaran yang melebihi had maksimum (RM100,000) tidak akan diterima dan akan dikembalikan kepada ahli.

Apakah akan berlaku jika saya membuat bayaran Caruman Pilihan Sendiri setelah berusia lebih dari 55 tahun?

Semua bayaran yang diterima selepas ahli mencapai usia 55 tahun akan ditambahkan ke dalam Akaun Emas dan hanya boleh dikeluarkan setelah ahli mencapai usia 60 tahun.

Dapatkah ahli KWSP memiliki dua jenis akaun – Simpanan Konvensional dan Simpanan Shariah?

Tidak, ahli KWSP hanya diperkenankan memiliki satu jenis akaun sahaja, sama ada Simpanan Konvensional atau Simpanan Shariah.

Mengapakah Simpanan Shariah tidak didaftarkan secara automatik oleh pihak KWSP untuk semua ahli beragama Islam?

Dari sudut syariah, bagi menyempurnakan sesuatu akad, ianya perlu dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan bersama ke atas terma dan syarat.

Bagi Simpanan Shariah, akad yang digunakan adalah akad wakalah di mana anggota melantik Lembaga KWSP sebagai wakil dan pemegang amanah untuk menguruskan simpanannya mengikut syariah dan undang-undang.

Apakah Akad Simpanan Shariah?

Akad bagi Simpanan Shariah adalah berasaskan akad Wakalah di mana anggota melantik Lembaga sebagai wakil dan pemegang amanah untuk mengurus dan melaburkan kesemua kredit (simpanan) di dalam akaun anggota mengikut prinsip syariah.

Berdasarkan peruntukan-peruntukan di bawah Akta KWSP 1991, Peraturan-Peraturan dan Kaedah-Kaedah KWSP serta ketetapan lain mengenainya yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa.

Jika akaun saya ialah Simpanan Shariah, adakah penyata tahunan saya akan berbeza?

Tidak, anggota akan menerima penyata tahunan yang sama. Penyata tahunan tersebut akan menyatakan status akaun anggota dan tarikh kuat kuasa Simpanan Shariah.

Adakah terdapat sebarang perubahan terhadap polisi penamaan bagi Simpanan Shariah?

Penamaan bagi anggota Simpanan Shariah adalah sama seperti polisi penamaan yang sedia ada. Ketahui lebih mengenai Penamaan.

Bolehkah saya mengakses Simpanan Shariah melalui i-Akaun?

Ya, ahli boleh mengakses Simpanan Shariah melalui i-Akaun.

Adakah saya perlu memaklumkan kepada majikan sekiranya saya membuat pilihan Simpanan Shariah?

Tidak, ahli tidak perlu memaklumkan kepada majikan sekiranya anggota memilih Simpanan Shariah.

Bagaimanakah KWSP memastikan Simpanan Shariah kekal statusnya sebagai patuh Syariah?

KWSP telah mewujudkan rangka kerja tadbir urus Syariah yang komprehensif bagi memastikan aktiviti operasi dan pelaburan Simpanan Shariah mematuhi garis panduan dan parameter pelaburan patuh Syariah yang diluluskan oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah KWSP (JKPS).

JKPS juga memberikan pernyataan dan laporan pematuhan Syariah berkaitan Simpanan Shariah bagi setiap tahun kewangan sebagai sebahagian daripada keperluan tadbir urus korporat KWSP.